Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2015

Η διακύμανση της Θερμοκρασίας το έτος 2014 0

Η διακύμανση της Θερμοκρασίας το έτος 2014

Παρουσιάζεται πίνακας τιμών και γράφημα με τις μέσες θερμοκρασίες στην Κόνιτσα ( μέση ελάχιστη , μέση , μέση μέγιστη )όπως καταγράφηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό «Μέλι Κόνιτσας»  για το ημερολογιακό έτος  2014. Οι πληροφορίες...